webinar register page

Vietnam Innovation Series
ĐĂNG KÝ THAM DỰ TỌA ĐÀM TRỰC TUYẾN
Webinar registration

Chủ đề: Đổi mới sáng tạo toàn diện để thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế Việt Nam
Topic: Inclusive innovation to boost Vietnam’s development and growth

Thời gian: Thứ Tư ngày 16 tháng 12 năm 2020, 14h00
Time: Wednesday, Dec 16, 2020; 02:00 PM in Vietnam

Tên (First name)
Họ (Last name)

Tổ chức (Organization)
Chức danh (Title)

Email:

Số điện thoại (Phone number)

Dec 16, 2020 02:00 PM in Vietnam

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Patrick Kahn.